Już za:

7-8 października 2023 r., EXPO ŁÓDŹ

Łódzkie Targi Nieruchomości
& Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

WSTĘP NA TARGI:

Cena biletu: 30 zł /osoba
E-bilet: wstęp bezpłatny <link do rejestracji>

7-8 października 2023, Expo-Łódź 
Al. Politechniki 4
93-590 Łódź

Godziny otwarcia:
sobota: 10:00-17:00
niedziela: 10:00-16:00

16 ostatnich edycji targów to:

Ponad 150000

osób, które przyszły na nasze targi

Około 499

zwiedzających przypadających na każdą godzinę

Około 2000

stoisk targowych deweloperów i innych wystawców, wyeksponowanych zwiedzającym

Około 600

wystawców, którzy zaprezentowali swoje inwestycje lub wyposażenie mieszkań i domów niejednokrotnie biorąc udział w więcej niż jednej edycji targów

Odkryj jedyne wydarzenie na rynku nieruchomości i rynku branży budowlanej i aranżacji wnętrz w Łodzi.

 

Tworzymy jedyne w swoim rodzaju miejskie targi podczas 3 dni w Łodzi. ŁTNiBD|HD wpływa i przyspiesza transformację miasta, zaspokaja potrzeby mieszkaniowe, poprawia warunki mieszkaniowe, inspiruje ludzi do zakupu i wykończenia Nowego – M.

 

 

Kto wystawia się na ŁTNiBD?

ŁTNiBD zapewnia bezkonkurencyjny dostęp do największej liczby liderów rynku nieruchomości oraz branży budowlanej, projektów deweloperskich i informacji z branży nieruchomości. To wydarzenie na łódzkim rynku daje możliwość zaprezentowania firm, projektów i koncepcji oraz dotarcia do tysięcy osób poszukujących mieszkania, domu, inspiracji wnętrz i usług projektowo-budowlanych.

 

Wystawa

W strefie wystawienniczej ŁTNiBD|HD prezentujemy projekty nieruchomości, najwyższej klasy usługi biznesowe, finansowe oraz innowacyjne rozwiązania budowy domu pod klucz, wyposażenie wnętrz, projektanci.

Nieruchomości:

Dedykowany obszar – możliwość zakupu nieruchomości od ręki

Budownictwo i Aranżacja:

Wydzielony obszar zwrócił uwagę na wszystkich kluczowych graczy sektora budowy domu pod klucz i wyposażenia wnętrz.

Innowacje i technologia

Wszystko dla Twojego DOMU, intelignetne systemy, instalacje, automatyka domowa.

Największa impreza

Łódz­kie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu | HOME DESIGN to naj­waż­niej­sza i naj­więk­sza impreza tar­gowa, która sku­pia nie­mal wszyst­kie firmy z sek­tora branży nie­ru­cho­mo­ści, branży budow­la­nej (od kom­plek­so­wej budowy domu pod klucz) po branżę finan­sową i wypo­sa­że­nia wnętrz.

Kierunek Łódź

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w Łodzi i oko­li­cach. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych kupna nie­ru­cho­mo­ści na rynku pier­wot­nym. Nie­po­wta­rzalna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja z wszyst­kimi mia­stami w Pol­sce to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się kupić tu nieruchomość.

Przedmiot targów

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Do targowej praktyki należy przygotowywanie przez niektórych wystawców pro­mo­cyjnych ofert, obo­wią­zu­jących pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący oprócz oferty dewe­lo­per­skiej będą mieli także możliwość poznania oferty firm budujących domy oraz ofertę wypo­sa­że­nia wnętrz. Uzu­peł­nienie oferty deweloperskiej sta­no­wią firmy z sek­tora finan­so­wego.

Dlaczego warto nas odwiedzić?

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia, firma Expo Pro­perty stwo­rzyła miej­sce spotkań osób kupu­ją­cych i wykań­cza­ją­cych swoje nowe M z deweloperami, firmami budującymi domy i sprzedawcami wyposażenia i materiałów!

Na tar­gach deweloperzy oferują mieszkania lub domy w niższych promocyjnych cenach. Podobnie zdarza się, że banki oferują korzystniejsze warunki kredytowania, a sprzedawcy wyposażenia pro­mo­cje dla Osób odwiedzających targi.

Targi Nieruchomości & Budowa Domu to miejsce, gdzie łatwo można porównać oferty dostępnych produktów i dokonać lepszego wyboru.

Zakres tematyczny

  • prze­gląd rynku dewe­lo­per­skiego (rynku pierwotnego)
  • prze­gląd rynku wtór­nego (miesz­ka­nia, działki budow­lane, rekre­acyjne, inwestycyjne)
  • budowa domu od A-Z (firmy od kom­plek­so­wej budowy domu)
  • domy drewniane, modułowe, z kermazytu
  • instalacje, pompy ciepła, kominki
  • fotowoltaika
  • odna­wialne źró­dła energii
  • pro­jekty domów
  • porady (prawne, architektów)
  • warsztaty

Zostań wystawcą lub skorzystaj z innych usług.

Prowadzisz biznes. Chcesz pozyskać nowych klientów i rozpropagować swoją markę? Wypełnij i prześlij poniższy formularz, aby otrzymać ofertę udziału w targach jako wystawca lub propozycję innych usług.

Rezerwacja stoiska
Interesuje mnie
Pole wyboru