Już za:

12-13 marca 2022r., Atlas Arena, Łódź

Targi Nieruchomości
&Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

Bezpłatna Tablica Ogłoszeń

Wszy­scy odwie­dza­jący będą mogli bez­płat­nie umie­ścić swoje ogło­sze­nia na spe­cjal­nej tablicy ogłoszeń.

Na tym sto­isku można rów­nież (już odpłat­nie) sko­rzy­stać z dodat­ko­wych form pro­mo­cji jak:

  • usta­wie­nie sto­jaka z ulotkami
  • wyku­pie­nie jed­nej z tablic na wyłączność
  • powie­sze­nie bannera
  • roz­sta­wie­nie roll?up’a.

Osoby zain­te­re­so­wane jedną z powyż­szych moż­li­wo­ści pro­szone są o kon­takt z biu­rem sprzedaży.