Już za:

Poli­tyka pry­wat­no­ści i transparentności

Expo Pro­perty BIS S.C.

 

I. Oświad­cze­nie wspól­ni­ków EXPO PROPERTY BIS S.C.

Zgod­nie z wyma­ga­niami Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych 
i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa doty­czą­cych ochrony danych oso­bo­wych, zobo­wią­zu­jemy się do zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa 
i pouf­no­ści pozy­ska­nych danych oso­bo­wych. Wszy­scy pra­cow­nicy i pod­mioty współ­pra­cu­jące w zakre­sie obsługi ser­wi­sów i Spółki EXPO PROPERTY BIS S.C. zostali odpo­wied­nio prze­szko­leni w zakre­sie prze­twa­rza­nia i ochrony danych osobowych.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH

1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków ser­wisu jest Expo Pro­perty BIS S.C. z sie­dzibą 
w War­sza­wie przy ul. Chru­ściela 42A.

2. Wyzna­czy­li­śmy inspek­tora ochrony danych oso­bo­wych (dalej IODO). Jest to osoba, z którą można się kon­tak­to­wać we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz korzy­sta­nia 
z praw zwią­za­nych z tym przetwarzaniem.

Kon­takt do IODO:

Adres kore­spon­den­cyjny: EXPO PROPERTY BIS S.C., 04–401 War­szawa, Al. Chru­ściela 42A.  
E-mail: biuro@expoproperty.pl

 

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prze­twa­rza­jąc dane oso­bowe Użyt­kow­ni­ków, sto­su­jemy zasady:

1. zgod­no­ści z pra­wem, rze­tel­no­ści i przej­rzy­sto­ści: prze­twa­rzamy dane oso­bowe w spo­sób zgodny 
z prze­pi­sami prawa. O wszyst­kich kwe­stiach z tym zwią­za­nych infor­mu­jemy wyczer­pu­jąco osoby, któ­rych dane doty­czą (Użytkowników),

2. mini­ma­li­za­cji i ade­kwat­no­ści danych: prze­twa­rzamy tylko te dane (ade­kwatne), które są rze­czy­wi­ście potrzebne, by zre­ali­zo­wać dany cel,

3. pra­wi­dło­wo­ści danych: dokła­damy naj­wyż­szej sta­ran­no­ści, aby dane, które prze­twa­rzamy, były aktu­alne 
i zgodne z prawdą,

4. ogra­ni­cze­nia celu oraz bez­piecz­nego prze­cho­wy­wa­nia prze­twa­rza­nych danych: dane oso­bowe zbie­ramy jedy­nie w kon­kret­nym i praw­nie uza­sad­nio­nym celu. Prze­cho­wu­jemy dane w for­mie, która umoż­li­wia iden­ty­fi­ka­cję osoby, któ­rej dane doty­czą. Prze­twa­rzamy je jedy­nie tak długo, jak jest to nie­zbędne, by zre­ali­zo­wać cel, dla reali­za­cji któ­rego je pozy­ska­li­śmy (chyba, że do dal­szego prze­twa­rza­nia zobo­wią­zują nas obo­wiązki nało­żone przez prze­pisy prawa),

5. inte­gral­no­ści i pouf­no­ści danych: zapew­niamy takie roz­wią­za­nia tech­niczne i orga­ni­za­cyjne, dzięki któ­rym prze­twa­rzane dane oso­bowe są bezpieczne,

6. roz­li­czal­no­ści: jeste­śmy w sta­nie wyka­zać, że prze­twa­rza­jąc dane oso­bowe, dzia­łamy zgod­nie z prze­pi­sami obo­wią­zu­ją­cego prawa.

 

IV. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

1. W trak­cie dzia­łal­no­ści naszej Spółki zbie­ramy od Użyt­kow­ni­ków nastę­pu­jące dane osobowe:

 • imię i nazwi­sko – pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia, nie­zbędne do skła­da­nia zamó­wień oraz do nawią­za­nia  kontaktu;
 • adres zamiesz­ka­nia lub adres firmy – celem reali­za­cji umowy/zamówienia lub nawią­za­nia kontaktu;
 • nr tele­fonu – j.w. lub celem wysła­nia infor­ma­cji SMS;
 • adres email – za pośred­nic­twem adresu email pro­wa­dzona jest kore­spon­den­cja pomię­dzy fir­mami 
  i użyt­kow­ni­kami naszych ser­wi­sów oraz wysyłka new­slet­te­rów o cha­rak­te­rze infor­ma­cyj­nym i reklamowym
 • adresy – infor­ma­cje wyni­ka­jące z ogól­nych zasad połą­czeń reali­zo­wa­nych w Inter­ne­cie takie jak adres IP (oraz inne infor­ma­cje zawarte w logach systemowych);
 • cookies – ser­wis wyko­rzy­stuje tech­no­lo­gię cookies w celu dosto­so­wa­nia ser­wisu do indy­wi­du­al­nych potrzeb i umoż­li­wie­nia doko­na­nia zleceń.

2. Poda­nie wszyst­kich lub wybra­nych z powyż­szych danych jest konieczne w nastę­pu­ją­cych przypadkach:

 • doko­nu­jąc pobra­nia dar­mo­wego e-biletu lub reje­stra­cji na targi należy podać dane słu­żące do ziden­ty­fi­ko­wa­nia Zwie­dzją­cego nasze eventy;
 • w celu przy­go­to­wa­nia i reali­za­cji umowy/usługi/zamówienia  bądź wyra­że­nia wza­jem­nej intencji.

3. Użyt­kow­nik może zgo­dzić się na to, aby wska­zane powy­żej dane zostały zapa­mię­tane i mogły być bez powtór­nego wpi­sy­wa­nia uży­wane przy następ­nych odwie­dzi­nach na stro­nach naszych Ser­wi­sów i Stron  Inter­ne­to­wych. Udzie­lona przez Użyt­kow­nika ser­wisu zgoda może być w każ­dym cza­sie cof­nięta poprzez kon­takt z inspek­to­rem IODO (biuro@expoproperty.pl).

4. Jeżeli Użyt­kow­nik nie zga­dza się na per­so­na­li­zo­wa­nie ser­wi­sów i stron inter­ne­to­wych, powi­nien wyłą­czyć obsługę cookies w opcjach prze­glą­darki internetowej.

 

V. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Pod­stawy prawne prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w poszcze­gól­nych celach oraz czas ich prze­twa­rza­nia są następujące:

 • Cel – mar­ke­ting pro­duk­tów i usług admi­ni­stra­tora (w tym pod­mio­tów zama­wia­ją­cych usługę/usługi 
  u admi­ni­stra­tora)  (infor­ma­cja dodat­kowa: w tym ana­li­zo­wa­nie i pro­fi­lo­wa­nie danych w celach mar­ke­tin­go­wych w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wany), pomiary sta­ty­styczne – pod­stawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) — zgoda osoby któ­rej dane doty­czą (Użytkownika).
 • Cel – prze­twa­rza­nie danych z powo­dów tech­nicz­nych dla zacho­wa­nia cią­gło­ści dzia­ła­nia i funk­cjo­nal­no­ści ser­wi­sów i stron inter­ne­to­wych – pod­stawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) — uza­sad­niony inte­res administratora.

Dane oso­bowe Użyt­kow­nika ser­wisu, w ramach naszych usług, prze­twa­rzane będą wyłącz­nie w przy­padku posia­da­nia przez nas jed­nej z dopusz­czo­nych przez RODO pod­staw praw­nych do ich prze­twa­rza­nia i wyłącz­nie 
w celu dosto­so­wa­nym do danej pod­stawy, zgod­nie z opi­sem powyżej.

Szcze­gó­łowe cele prze­twa­rza­nia danych osobowych:

 • kon­tak­to­wa­nie się z Pań­stwem, w tym w celach zwią­za­nych z dozwo­lo­nymi dzia­ła­niami mar­ke­tin­go­wymi, poprzez dostępne kanały komu­ni­ka­cji, w szcze­gól­no­ści i za Pań­stwa zgodą — przez e-mail oraz telefon,
 • pro­wa­dze­nie wobec Pań­stwa dzia­łań marketingowych
 • reali­za­cja wysyłki zamó­wień i pro­duk­cji mate­ria­łów reklamowych
 • reali­za­cja even­tów i imprez targowych
 • moni­to­ring Pań­stwa aktyw­no­ści oraz wszyst­kich innych użyt­kow­ni­ków np. wyszu­ki­wa­nia słów kluczowych,
 • obsługa Pań­stwa próśb i zapy­tań przez for­mu­la­rze kon­tak­towe w sytu­acji, gdy nie są one zwią­zane wprost z wyko­na­niem umowy,
 • orga­ni­za­cja pro­gra­mów lojal­no­ścio­wych, kon­kur­sów oraz akcji pro­mo­cyj­nych, w któ­rych mogą Pań­stwo wziąć udział,
 • podat­kowe, ban­kowe i rachunkowe
 • win­dy­ka­cja należ­no­ści; pro­wa­dze­nie postę­po­wań sądo­wych, arbi­tra­żo­wych i mediacyjnych,
 • pro­wa­dze­nie ana­liz statystycznych,
 • prze­cho­wy­wa­nie danych dla celów archi­wi­za­cyj­nych oraz zapew­nie­nie roz­li­czal­no­ści (wyka­za­nia speł­nie­nia przez nas obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa).
 • zapi­sy­wa­nie danych w pli­kach cookies, gro­ma­dze­nia danych ze stron www i apli­ka­cji mobilnych
 • dopa­so­wa­nie reklam i pro­jek­tów zgod­nie z uprzed­nio prze­glą­da­nymi przez Pań­stwa treściami,
 • dosto­so­wy­wa­nie kate­go­rii ofert lub poszcze­gól­nych ofert lub usta­wie­niach usług pod­mio­tów zewnętrz­nych na pod­sta­wie Pań­stwa odwie­dzin na stronie

Dane prze­twa­rzane będą do czasu ist­nie­nia pod­stawy do ich przetwarzania:

 • w przy­padku udzie­le­nia zgody do momentu jej cof­nię­cia lub innych dzia­łań z Pań­stwa strony ogra­ni­cza­ją­cych tę zgodę,
 • w przy­padku nie­zbęd­no­ści danych do wyko­na­nia umowy – przez czas jej wyko­ny­wa­nia oraz w okre­sie nie­zbęd­nym do docho­dze­nia rosz­czeń, a także z uwagi na obo­wiązki prze­wi­dziane pra­wem, 
  np. podat­kowe,
 • w przy­padku, gdy pod­stawą prze­twa­rza­nia danych jest uza­sad­niony inte­res admi­ni­stra­tora – do czasu ist­nie­nia tego uza­sad­nio­nego interesu.

 

VI. 

 1. Uzy­ska­nych od Użyt­kow­nika danych oso­bo­wych nie udo­stęp­niamy oso­bom trze­cim, za wyjąt­kiem pod­mio­tów współ­pra­cu­ją­cych ze SPÓŁKĄ EXPO PROPERTY BIS. S.C. np. ope­ra­to­rów sys­te­mów płat­no­ści oraz firm kurier­skich, spe­dy­cyj­nych, ope­ra­to­rów tele­in­for­ma­tycz­nych i pro­gra­mi­stycz­nych. W takich przy­pad­kach ilość danych prze­ka­zy­wa­nych współ­pra­cu­ją­cym ze ser­wi­sem fir­mom ogra­ni­czona jest do wyma­ga­nego minimum.
 2. Wszyst­kie firmy współ­pra­cu­jące z EXPO PROPERTY BIS S.C., które uzy­skują dostęp do prze­ka­za­nych przez Użyt­kow­ni­ków danych oso­bo­wych, zobo­wią­zały się do ich ochrony w zakre­sie zgod­nym z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa oraz do prze­szko­le­nia swo­ich pra­cow­ni­ków w zakre­sie prze­twa­rza­nia i ochrony uzy­ska­nych danych osobowych.
 3. Posia­dane przez nas dane oso­bowe Użyt­kow­ni­ków mogą zostać udo­stęp­nione wła­ści­wym orga­nom wła­dzy publicz­nej, jeżeli wyma­gają tego obo­wią­zu­jące prze­pisy prawa.

 

VII.

Dane oso­bowe, które uzy­ska­li­śmy od Użyt­kow­ni­ków nie są prze­ka­zy­wane poza strefę Euro­pej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego i nie pla­nu­jemy takich dzia­łań w przyszłości.

 

VIII.

1. Użyt­kow­ni­kom przy­słu­gują nastę­pu­jące prawa w związku z prze­twa­rza­niem przez nas ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swo­ich danych, w tym uzy­ska­nia kopii danych,
 • prawo żąda­nia spro­sto­wa­nia danych
 • prawo do usu­nię­cia danych (w okre­ślo­nych sytuacjach),
 • prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego zaj­mu­ją­cego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych,
 • prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu (w okre­ślo­nych sytuacjach).

2. Jeżeli dane są prze­twa­rzane na pod­sta­wie zgody, Użyt­kow­nicy mogą dodat­kowo sko­rzy­stać z prawa do wyco­fa­nia. Wyco­fa­nie zgody nie ma wpływu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody przed jej wyco­fa­niem. Spo­soby wyco­fa­nia zgody wska­zane są w § 4 powyżej.

3. Jeżeli dane Użyt­kow­nika są prze­twa­rzane na pod­sta­wie zgody może on sko­rzy­stać z prawa do prze­no­sze­nia danych oso­bo­wych, tj. do otrzy­ma­nia od admi­ni­stra­tora Swo­ich danych oso­bo­wych, 
w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczytu maszy­no­wego. Mogą one zostać prze­słane innemu admi­ni­stra­to­rowi danych.

W celu sko­rzy­sta­nia z powyż­szych praw należy skon­tak­to­wać się z admi­ni­stra­to­rem lub z Inspek­to­rem Ochrony Danych Oso­bo­wych IODO (dane w § 2 powyżej).