Targi odbędą się już za:  -72 dni

Łódz­kie Targi Nie­ru­cho­mo­ści, Budowa Domu, ATLAS ARENA

Do góry 

 

Atrakcje Targowe:

Bez­po­śred­nio od dewelopera

 

W jed­nym miej­scu poznasz ofertę całego rynku nie­ru­cho­mo­ści i zaku­pisz nowe M według ści­śle okre­ślo­nej loka­li­za­cji. Pamię­taj, że wszy­scy dewe­lo­pe­rzy przy­go­to­wują na targi spe­cjalne rabaty i promocje.

 

Budowa domu A-Z

 

Na tar­gach otrzy­masz kom­plek­sową ofertę BUDOWY DOMU od A-Z w kilku tech­no­lo­giach.
Jeśli posia­dasz wła­sną działkę i pla­nu­jesz zbu­do­wać nowy dom ? zapra­szamy na targi.

 

Rynek Wtórny

 

Na tar­gach będziesz miał oka­zję poznać oferty z rynku wtór­nego (grunty, domy, mieszkania):

- oferty bez­po­śred­nie — na Bez­płat­nej Tablicy Ogłoszeń

- oferty pośred­nie — na sto­iskach Agen­cji Nieruchomości.

 

Spis Inwe­sty­cji Mieszkaniowych

 

Na naszych tar­gach w Biu­rze Orga­ni­za­tora otrzy­masz za darmo kata­log o nazwie ?Spis Inwe­sty­cji?. Łącz­nie ponad 150 inwe­sty­cji w jed­nej publi­ka­cji, wraz z mapami, podzia­łem na dziel­nice Łodzi i oko­liczne powiaty.

 

Tanie Kre­dyty Mieszkaniowe

 

Na tar­gi wybrane banki i pośred­nicy kre­dy­towi przy­go­to­wują spe­cjalną ofertę tanich hipo­tecz­nych na bar­dzo dobrych warun­kach — bez zbęd­nych marż i pro­wi­zji od kupującego.

  

Bez­płatne Porady Targowe

 

Doświad­czeni doradcy finan­sowi i prawni, bez­płat­nie odpo­wie­dzą na Pań­stwa wąt­pli­wo­ści i dora­dzą w wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty kre­dy­to­wej. Uzy­ska­cie Pań­stwo także wyczer­pu­jące infor­ma­cje na temat pro­gramu Miesz­ka­nie dla Młodych.

 

Kącik Malu­cha

 

Orga­ni­za­tor tar­gów zapew­nia bez­płatny Kącik Malu­cha. Wy rodzice może­cie spo­koj­nie kupo­wać i urzą­dzać miesz­ka­nie, a my w tym cza­sie zapew­nimy wszyst­kim milu­siń­skim, zabawę pod okiem wykwa­li­fi­ko­wa­nych peda­go­gów. Zapra­szamy na sto­isko A18.

 

Kawiar­nia Targowa

 

Chwilę wytchnie­nia i relaksu zapewni naszym gościom Kawia­renka Tar­gowa. To miej­sce, gdzie będzie można napić się kawy i her­baty, coś prze­ką­sić i chwilę odpo­cząć przed dal­szym zwie­dza­niem targów.

 

Wykład — nie­dziela 12.00

 

Sza­nowni Pań­stwo zapra­szamy w nie­dzielę na godz. 12:00

na pre­lek­cję Woj­cie­cha Orzechowskiego.

Biz­nes­mena, Inwe­stora i Mentora. 

 

Woj­ciech Orze­chow­ski, dzięki mądremu Inwe­sto­wa­niu w Nie­ru­cho­mo­ści już w wieku 37 lat został ren­tie­rem. Twórca Warsz­ta­tów Inwe­sto­wa­nia w Nie­ru­cho­mo­ści – WIWN.pl®. Autor ksią­żek „Zara­biaj na Nie­ru­cho­mo­ściach” i „Wszystko o FLIPACH — 200 Pytań do Eks­perta” oraz Symu­la­tora inwe­sto­wa­nia w nie­ru­cho­mo­ści „Ren­tier”. Zapra­szany do tele­wi­zji TVN, Pol­sat i DOMO+ w roli eks­perta na rynku nie­ru­cho­mo­ści. Korzy­sta­jąc z wie­dzy i oso­bi­stego wspar­cia Woj­cie­cha Orze­chow­skiego, już kil­ku­set Inwe­sto­rów zre­ali­zo­wało pro­jekty, z któ­rych każdy wyge­ne­ro­wał zyski znacz­nie prze­kra­cza­jące zakła­dane cele. Każ­dego dnia roz­wią­zuje skom­pli­ko­wane sprawy, a swoją wie­dzą i doświad­cze­niem chęt­nie dzieli się z innymi. Po latach prak­tyki na pol­skim rynku opra­co­wał zabój­czo sku­teczną stra­te­gię Inwe­sto­wa­nia w Nie­ru­cho­mo­ści, dzięki któ­rej grupa jego Inwe­sto­rów sys­te­ma­tycz­nie osiąga rekor­dowe zyski. 

 

 

Kup miesz­ka­nie – wygraj samo­chód! Sto­isko K — 13.

 

Nie­po­wta­rzalna moż­li­wość, aby wraz z wyma­rzo­nym miesz­ka­niem, pozy­skać SAMOCHÓD marki Peu­geot. Na naj­bliż­szych tar­gach, zapre­zen­tu­jemy Pań­stwu naj­now­szą ofertę miesz­ka­niową dewe­lo­pera New Design Apart­ments – Osie­dle Cypry­sowa Aleja.

 

Aby wziąć udział w kon­kur­sie wystar­czy wymy­ślić hasło rekla­mowe dla nowej inwe­sty­cji oraz pod­pi­sać umowę dewe­lo­per­ską na miesz­ka­nie do 31.03.2019 roku.

 

New Design Apart­ments — buduje miesz­ka­nia i jed­no­cze­śnie two­rzy miej­sca, które pozwa­lają żyć w bli­skim kon­tak­cie z naturą. Wiemy, że dobra loka­li­za­cja, funk­cjo­nalny pro­jekt oraz dba­łość o naj­drob­niej­sze szcze­góły — buduje zaufa­nie klienta. Sku­piamy się na deta­lach! I to wła­śnie wyróż­nia nas pośród konkurencji.

 

Cypry­sowa Aleja – kom­pleks 20 miesz­kań usy­tu­owa­nych na zamknię­tych osie­dlu, które znaj­duje się w samym sercu uro­kli­wej dziel­nicy Złotno. Ta loka­li­za­cja zapew­nia spo­kój, ciszę, bli­skość z naturą i wszech­obecną zie­leń. Kom­pleks mimo odda­le­nia od miej­skiego zgiełku jest dobrze sko­mu­ni­ko­wany z innymi dziel­ni­cami Łodzi. Do cen­trum i Manu­fak­tury można doje­chać w nie­spełna 15 minut. Zapraszamy!

 

PROMOCJA GROHE