Targi odbędą się już za:  58 dni

Łódz­kie Targi Nie­ru­cho­mo­ści, Budowa Domu, Wypo­sa­że­nia Wnętrz

Do góry 

 

Atrakcje Targowe:

Bez­po­śred­nio od dewelopera

 

W jed­nym miej­scu poznasz ofertę całego rynku nie­ru­cho­mo­ści i zaku­pisz nowe M według ści­śle okre­ślo­nej loka­li­za­cji. Pamię­taj, że wszy­scy dewe­lo­pe­rzy przy­go­to­wują na targi spe­cjalne rabaty i promocje.

 

Budowa domu A-Z

 

Na tar­gach otrzy­masz kom­plek­sową ofertę BUDOWY DOMU od A-Z w kilku tech­no­lo­giach.
Jeśli posia­dasz wła­sną działkę i pla­nu­jesz zbu­do­wać nowy dom ? zapra­szamy na targi.

 

Salon Meblowy Kolo­ro­wych Snów

 

przy ulicy Św. Teresy 100 w Łodzi, to nie tylko meble sypial­niane. Poza łóż­kami z litego drewna, tapi­ce­ro­wa­nymi i mate­ra­cami, znaj­dzie­cie Pań­stwo sze­reg innych cie­ka­wych pro­po­zy­cji. Ich wspól­nym mia­now­ni­kiem jest dosko­nały, nowo­cze­sny styl, świetna jakość wyko­na­nia a także czystko natu­ralne mate­riały, takie jak: dąb, stal i różne rodzaje drewna.

Bli­ski jest nam styl skan­dy­naw­ski, acz­kol­wiek pro­dukty czer­piemy głów­nie od pol­skich producentów!

 

Na oko­licz­ność Tar­gów Nie­ru­cho­mo­ści i Wypo­sa­że­nia Wnętrz w Łodzi 30.09–1.10, Hala Atlas Arena, przy­go­to­wa­li­śmy dla Zwie­dza­ją­cych aż dwie atrak­cje tar­gowe!
Po pierw­sze — zapra­szamy na dar­mowe porady archi­tekta wnętrz. Pro­jekt wnę­trza będzie można nie­od­płat­nie skon­sul­to­wać z  łódzką archi­tektką — Ewą Kramm. Po dru­gie — dla każ­dego odwie­dza­ją­cego nasze sto­isko tar­gowe pro­po­nu­jemy rabat na zakupy w naszym skle­pie sta­cjo­nar­nym! Zapra­szamy! Nasze meble speł­nią Twoje oczekiwania.

 

www.kolorowychsnow.pl
https://www.facebook.com/kolorowychsnow/

 

Rynek Wtórny

 

Na tar­gach będziesz miał oka­zję poznać oferty z rynku wtór­nego (grunty, domy, mieszkania):

- oferty bez­po­śred­nie — na Bez­płat­nej Tablicy Ogłoszeń

- oferty pośred­nie — na sto­iskach Agen­cji Nieruchomości.

 

Spis Inwe­sty­cji Mieszkaniowych

 

Na naszych tar­gach w Biu­rze Orga­ni­za­tora otrzy­masz za darmo kata­log o nazwie ?Spis Inwe­sty­cji?. Łącz­nie ponad 150 inwe­sty­cji w jed­nej publi­ka­cji, wraz z mapami, podzia­łem na dziel­nice Łodzi i oko­liczne powiaty.

 

Tanie Kre­dyty Mieszkaniowe

 

Na tar­gi wybrane banki i pośred­nicy kre­dy­towi przy­go­to­wują spe­cjalną ofertę tanich hipo­tecz­nych na bar­dzo dobrych warun­kach — bez zbęd­nych marż i pro­wi­zji od kupującego.

 

Kom­plek­sowe Pakiety Wykoń­cze­nia Wnętrz

 

Na tar­gach będziesz mógł poznać 3 pakiety kom­plek­so­wego wykoń­cze­nia wnętrz i urzą­dze­nia pod klucz — nowego i wyma­rzo­nego M.

 

Bez­płatne Porady Targowe

 

Doświad­czeni doradcy finan­sowi i prawni, bez­płat­nie odpo­wie­dzą na Pań­stwa wąt­pli­wo­ści i dora­dzą w wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty kre­dy­to­wej. Uzy­ska­cie Pań­stwo także wyczer­pu­jące infor­ma­cje na temat pro­gramu Miesz­ka­nie dla Młodych.

 

Kącik Malu­cha

 

Orga­ni­za­tor tar­gów zapew­nia bez­płatny Kącik Malu­cha. Wy rodzice może­cie spo­koj­nie kupo­wać i urzą­dzać miesz­ka­nie, a my w tym cza­sie zapew­nimy wszyst­kim milu­siń­skim, zabawę pod okiem wykwa­li­fi­ko­wa­nych peda­go­gów. Zapra­szamy na sto­isko A18.

 

Kawiar­nia Targowa

 

Chwilę wytchnie­nia i relaksu zapewni naszym gościom Kawia­renka Tar­gowa. To miej­sce, gdzie będzie można napić się kawy i her­baty, coś prze­ką­sić i chwilę odpo­cząć przed dal­szym zwie­dza­niem targów.