Już za:

21-22 września 2020, Atlas Arena, Łódź

Łódzkie Targi Nieruchomości
& Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

Standard zabudowy

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pod­sta­wo­wym stan­dar­dem zabu­dowy sto­isk tar­go­wych, który jest uznany za naj­wyż­szy wśród wszyst­kich imprez kon­ku­ren­cyj­nych w branży nieruchomości.

Stan­dard powierzchni zabu­do­wa­nej w sys­te­mie OCTANORM

Oferta zabudowy indywidualnej w systemie NEW DESIGN CUBE

Specyfikacje

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do stoiska:

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do Spisu Inwe­sty­cji (Prze­wod­nik Targowy):

Informacje techniczne

Ter­min Tar­gów: 21-22 marca 2020 r.
Nazwa obiektu: Łódz­kie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu
Adres: Łódź, ul. Ban­dur­skiego 7

Godziny otwar­cia dla Zwie­dza­ją­cych: sobota 10:00 — 17:00; nie­dziela 10:00 — 16:00
Godziny otwar­cia dla Wystaw­ców: sobota 9:00 — 17:15; nie­dziela 9:45 — 16:00

Regu­la­min dla Wystaw­ców klik­nij tutaj.

Regu­la­min Hali Atlas Areny klik­nij tutaj.

  • Pod­jazd dla Wystaw­ców:
    w dniu mon­tażu: pod­jazd bez­płatny, roz­ła­du­nek w fosie na pozio­mie –2 (dodat­kowo otwie­ramy 2 bramy) w dniu mon­tażu odbie­ramy karty par­kin­gowe na sobotę i nie­dzielę. 1 firma = 1 samochód.
  • w dniu tar­gów: samo­chody par­ku­jemy rów­nież w fosie, jeżeli Klient zgubi kartę par­kin­gową ochrona wpu­ści tylko pierw­sze auto i odzna­czy, że z tej firmy był już wjazd.

Odbiór Iden­ty­fi­ka­to­rów: Każdy Wystawca może sko­rzy­stać i ode­brać iden­ty­fi­ka­tor wystawcy w Biu­rze Orga­ni­za­tora pod­czas trwa­nia targów.

Upo­rząd­ko­wa­nia i zmiana nume­ra­cji sto­isk: mak­sy­mal­nie na 7 dni robo­czych przed targami

Data dostarczenia gotowych reklam do przewodnika (Spis Inwestycji): 26 sierpnia 2019 r.
Data dostarczenia plików produkcyjnych do złożenia reklamy: 22 sierpnia 2019 r.
Data dostar­cza­nia nazw na fryzy i do spisu wystaw­ców: na 10 dni robo­czych przed targami

Zamó­wie­nia na usługi dodat­kowe (pod­nie­sie­nie stan­dardu sto­isk, wyklejki ścian, wyna­jem plazm, hostessy, ponad­stan­dar­dowy prąd, zmiana kolo­ry­styki wykła­dziny): na 10 dni robo­czych przed targami.

 

Zabu­dowa stoisk

Stoisko zabudowane – stoisko w systemie OCTANORM zamówione u Organizatora Targów

Stoisko niezabudowane – zabudowa wykonywana przez Wystawcę we własnym zakresie

W przypadku stoisk niezabudowanych:

Godziny zabudowy: piątek, godz. 7:00 – 19:00
Demontaż stoiska i zdanie czystej powierzchni: niedziela, godz. 16:00 – 19:00 

W przypadku stoisk zabudowanych:

Odbiór i aranżacja stoiska: piątek, godz. 12:00 – 19:00
Opuszczenie stoiska w stanie „sprzed odbioru”: niedziela, godz. 16:00 – 17:00