Targi odbędą się już za:  -72 dni

Łódz­kie Targi Nie­ru­cho­mo­ści, Budowa Domu, ATLAS ARENA

Do góry 

 

 

NOWA INWESTYCJA W ŁODZI — OSIEDLE

 

PRIMO ETAP I

 

Osie­dle Primo zapro­jek­to­wano z myślą o ludziach kre­atyw­nych, kształ­tu­ją­cych kli­mat dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cego się mia­sta. Wła­śnie dla­tego prio­ry­te­tem było stwo­rze­nie miej­sca nowo­cze­snego, ale w natu­ralny spo­sób kom­po­nu­ją­cego się z oto­cze­niem. Sto­su­jąc pio­nowe podziały ele­wa­cji o zmien­nej wyso­ko­ści i wyco­fane pasy log­gii, odtwo­rzono styl fasad cha­rak­te­ry­styczny dla ery przemysłowej.

 

Inwe­sty­cja powstaje w dosko­nale sko­mu­ni­ko­wa­nej czę­ści mia­sta, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie dworca kole­jo­wego Łódź Fabryczna, który do 2022 roku zosta­nie połą­czony ze sta­cją Łódź Kali­ska pierw­szą linią łódz­kiego mini metra. Tuż obok Cen­trum Nauki i Tech­niki EC1 i kam­pusu Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego. W miej­scu, skąd bli­sko do szkoły, pracy, teatru czy kina. Tam, gdzie codzien­ność zna­la­zła spo­sób, by połą­czyć się z kul­turą, han­dlem i biz­ne­sem – reali­zu­jemy naszą pre­mie­rową inwe­sty­cję miesz­ka­niową na rynku łódzkim.

 

 

Biuro Sprze­daży
ul. Tram­wa­jowa 17A
90–132 Łódź
605 606 606
primo@profbud.info