Targi odbędą się już za:  -72 dni

Łódz­kie Targi Nie­ru­cho­mo­ści, Budowa Domu, ATLAS ARENA

Do góry 

 

Bezpłatna Tablica Ogłoszeń

Wszy­scy odwie­dza­jący będą mogli bez­płat­nie umie­ścić swoje ogło­sze­nia na spe­cjal­nej tablicy ogłoszeń.

  tablica-ogłoszeń

 

Na tym sto­isku można rów­nież (już odpłat­nie) sko­rzy­stać z dodat­ko­wych form pro­mo­cji jak:  

 

  • usta­wie­nie sto­jaka z ulotkami
  • wyku­pie­nie jed­nej z tablic na wyłączność
  • powie­sze­nie bannera
  • roz­sta­wie­nie roll?up’a.

  Osoby zain­te­re­so­wane jedną z powyż­szych moż­li­w